Samarbejde

Om Opholdsstedet i Bogense

Opholdsstedet i Bogense er en selvstændig juridisk og økonomisk uafhængig enhed, som er organiseret som en fond med egen bestyrelse, egne vedtægter og formål, eget budget og regnskab. Bente Hansen er leder af opholdsstedet.

Bestyrelsen for opholdsstedet mødes 3 – 4 gange om året eller hyppigere, når det er nødvendigt. Medarbejderne er dels pædagoger og skolelærere, dels har de andre pædagogiske og faglige uddannelser eller har på anden måde stor erfaring med at arbejde med børn og unge. Der er også andre faggrupper repræsenteret i personalegruppen, eksempelvis socialrådgiver, økonoma og servicemedarbejdere. Der er omkring 15 medarbejdere, nogle på fuld tid, andre på deltid eller timeløn. Medarbejdere ansættes i forhold til deres kvalifikationer og faglighed, da målet er, at alle voksne er med til at danne rammen om et trygt og godt hjem for unge, som på mange forskellige måder, er kommet svært fra start. Medarbejderne deltager løbende i supervision, kurser og efteruddannelse.

Opholdsstedet er godkendt af Socialtilsyn Syd, som ligeledes fører tilsynet.

 

Om pædagogisk og kulturelt samarbejde i dagligdagen på tværs af selvstændige juridisk uafhængige enheder

Opholdsstedet i Bogense og Bogense Heldagsskole arbejder sammen om at støtte de unge, som er indskrevet på skolen, så de trives bedst muligt og får et godt afsæt i forhold til videre uddannelse. Opholdsstedet arbejder sammen med Opholdsstedet Sletten om fritidsaktiviteter i hverdagene og i weekenderne, når dette er muligt. Alle tre institutioner har et samarbejde omkring studieture i Danmark og nogle gange i fht. studie- og ferierejser til udlandet og ligeledes i forhold til sportsstævner, teaterstævner o. lign. Det er et velfunderet og givtigt samarbejde.

 

Om Interessefælleskabet Tvind

Interessefællesskabet Tvind er et uforpligtende kulturelt og pædagogisk fællesskab. Det er ikke en forening eller en organisation, men et løbende samarbejde omkring pædagogisk udvikling, uddannelse og kulturelle aktiviteter.

Der afholdes forskellige arrangementer i løbet af året som f.eks. teaterstævner, vinterkoncert og sportsstævner. Desuden afholdes der kurser, konferencer og supervision. Pædagogiske og kulturelle ideer deles og udvikles mellem de forskellige parter i fællesskabet.

 

Tvind og Bogense

Skolerne i Bogense har i årenes løb haft mange former og farver. Det hele startede i 1978 med Bogense Efterskole, derefter kom der Højskole og Husholdningsskole, som alle siden har ophørt deres aktivitet. Disse 3 institutioner blev startet af lærere fra Tvind.

I 2000, 2002 og 2004 blev de nuværende institutioner oprettet af de respektive fonde og deres bestyrelser.

Tilknytningen til Tvind er udviklet i det føromtalte interessefællesskab med andre skoler og opholdssteder i Danmark, som historisk set har sine rødder i Tvind.

Det som i folkemunde ofte blot kaldes "Tvind" henfører som regel til mennesker, som kalder deres fællesskab "Lærergruppen". De har stået i spidsen for uddannelse af massevis af unge mennesker i Danmark og er især kendt for at drive højskoler, efterskoler og de seneste 15-20 år opholdssteder og specialskoler for børn og unge.

Lærergruppen består af mennesker, der hver især personligt har taget stilling til at ville leve deres liv i en kollektiv samlivsform, i en kortere eller længere periode. Lærergruppen er således et organiseret fællesskab, men ikke en organisation i juridisk forstand.

Medarbejdere på Skolerne i Bogense, som er tilknyttet Lærergruppen, har de samme ansættelsesvilkår som øvrige medarbejdere.

 

Bygningerne

Bygningerne lejes af den erhvervsdrivende fond Fælleseje og lejekontrakterne er godkendt af Socialtilsyn Syd.

 

Om Opholdsstedets økonomi

Opholdsstedet i Bogense får hvert år godkendt det kommende års budget hos Socialtilsyn Syd og dette budget ligger til grund for beregningen af prisen for en anbringelse. For hver elev, som er indskrevet, bliver der udarbejdet en kontrakt mellem den anbringende kommune og institutionen. Det er lederen i samråd med de ansatte medarbejdere på hver institution, der bestemmer, hvorledes pengene anvendes indenfor de budgetterede rammer. Ledelsen står til ansvar overfor bestyrelsen og de godkendende myndigheder i forhold til, at budgetterne overholdes og opgaverne løses på en forsvarlig pædagogisk og økonomisk hensigtsmæssig måde. Regnskaberne revideres af en registreret revisor og sendes til tilsynet.

Konklusion på Socialtilsyn Syd's tilsynsrapport vedr. Opholdsstedets økonomi ved sidst anmeldte tilsyn på Opholdsstedet i Bogense maj 2017:

" Tilbuddet vurderes på baggrund af det indsendte regnskab og indsendte budget, at være økonomisk bæredygtigt. Tilbuddets økonomi vurderes på baggrund af det indsendte regnskab og indsendte budget, at være gennemskueligt for socialtilsynet. Socialtilsyn Syd vurderer, at gennemskueligheden for de visiterende kommuner er til stede, i det omfang nøgletallene på *Tilbudsportalen er opdaterede. Socialtilsyn Syd vurderer, at økonomien giver tilbuddet den fornødne kvalitet i forhold til deres målgruppe."

 

Om brugen af virksomhedspraktikanter, pædagog- og lærerpraktikanter

Opholdsstedet modtager praktikanter fra lærer-, pædagog- og socialrådgiverseminarier, de senere år hovedsagelig fra University College Lillebælt i Odense og Den Rejsende Højskole på Sydsjælland i Faxe. De studerende bidrager med blandt andet undervisningshjælp, som medaktører i teater, kunstaktiviteter og sportsaktiviteter og som aktive i fritidsaktiviteter m.m. til stor gavn for det pædagogiske arbejde. Praktikanterne lønnes efter sædvanlige tariffer, gældende for praktikanter ved uddannelsesinstitutioner.

 

Om programmet

Ledere og medarbejdere på alle 3 institutioner er interesserede i at finde de veje, der giver den største sikkerhed for, at de unges udviklingsmål nås.

På Opholdsstedet gør vi derfor meget ud af at skabe et aktivt program i hverdagen. Når medarbejderne er sammen med de unge, er det afgørende, at vi har en fælles aktivitet at være sammen om, da det her bliver muligt at skabe grobund for gode relationer. De unge har brug for gode rollemodeller at spejle sig i og at blive guidet på rette vej, inden de selv skal stå på egne ben i deres videre tilværelse.

Vi ved, at længerevarende autentiske relationer er vigtige for et barns udvikling. Vi ved, at relationskompetence er et vigtigt redskab for vores medarbejdere. Vi arbejder ud fra en inkluderende tankegang, hvor relationer og fællesskab er i højsædet. Vi arbejder ud fra værdier som; troværdighed, fællesskab, ansvar og gensidig respekt. Værdier der er grundpiller i dannelse og evnen til at mestre sit eget liv. Vi arbejder på at genskabe tillid, genskabe nysgerrighed, få et nyt fokus på udvikling og uddannelse – og for at nå vores mål med denne udvikling, bruger vi mange metoder.

Du er velkommen til en kop kaffe på toppen af Fyn – og vi kommer gerne ud og fortæller om Opholdsstedet i Bogense.

 

Kontakt

Socialrådgiver Hanne Fuglsbjerg

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Telefonnr. 27 50 09 50

August 2017

 

*Tilbudsportalen indsamler og udstiller oplysninger om plejefamilier og tilbud til mennesker med en funktionsnedsættelse eller et socialt problem.

Tilbudsportalen er landsdækkende og registrering er lovpligtig. Alle oplysninger på Tilbudsportalen er godkendt af plejefamiliernes og tilbuddenes tilsynsførende myndighed.

Tilbudsportalen administreres af Socialstyrelsen

 

Herunder kan du downloade information og dokumentation som er relevante for Opholdsstedet Bogense:

  1. Idégrundlag – for Skolerne i Bogense: Opholdsstedet Sletten, Opholdsstedet i Bogense og Bogense Heldagsskole
  2. Med kærlig hilsen - de unge har ordet: Folder udgivet denne sommer, de unge i ord og billeder om drømme, vanskeligheder, oplevelser, mål og meget meget mere.
  3. Årsrapport 2016
  4. Revisionsprotokollat 2016
  5. Uddrag fra Tilsynsrapport maj 2017

Opholdsstedets pjece

Opholdsstedet-Bogense-Pjece-2017-1

Med Kærlig Hilsen...

medkærlighilsen-juni-2017-forsidebilledet300

 Opholdsstedet Bogense. * Stegøvej 2 * 5400 Bogense * Fyn * Tlf: +45 21495704 * E-mail:info@opholdsstedet-bogense.dk